ceník

Cenové a platební podmínky:

  • cena předmětu plnění je sjednána dohodou mezi objednatelem a dodavatelem v souladu se zákonem o cenách jako cena smluvní pro celý objekt bez 21%DPH. V odměně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady bezpečnostní služby,
  • dohodnutou hodinovou sazbu za střežení stanovenou ve smlouvě lze pouze navýšit v případě státem stanoveném nárůstu minimální mzdy. V tomto případě jde o navýšení pouze o částku, o kterou byla minimální mzda navýšena,
  • odměna za dodavatelem prováděné služby dle této smlouvy bude fakturována vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, splatnou do 30 dnů ode dne doručení na účet poskytovatele vedený u KB. Faktury se zasílají na adresu objednatele,
  • v případě pozdní úhrady byl sjednán úrok z prodlení ve výši 0.02% z dlužné částky denně,
  • v ceně je zahrnuto zpracování veškeré dokumentace výkon služby, odborná příprava, vybavení /vysílačkami, mobilním telefonem a dle potřeby dalšími technickými prostředky/ a vystrojení. Provádění namátkových kontrol vyjíždějících vozidel a osobní prohlídky zaměstnanců a osob opouštějících objekt. Dále je v ceně zahrnuta pochůzková činnost v pracovní dny, při noční směně, o sobotách, nedělích a svátcích.

Přednosti firmy:

Jelikož má firma zaměstnává přes 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, bude v tomto případě objednatel zvýhodněn podle zákona a nařízení vlády. Zároveň objednatel zadáním zakázky ostrahy objektů dodavateli zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS plní zákonnou povinnost danou ustanovením § 24 zákona č. 1 /1991 Sb. o zaměstnanosti. Věkový průměr zaměstnanců je 48 let.

Při tvorbě smlouvy plně respektujeme:

  • ustanovení § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku a všechny požadavky a závěry ze společného pracovního jednání,
  • ve smlouvě je rovněž zakotveno základní obsahové zaměření naší činnosti.
  • bezpečnostní řád objednatele,
  • smluvně jsou zapracována práva a povinnosti obou smluvních stran, včetně podmínek, za kterých lze smlouvu vypovědět,
  • zaručuji se, že v případě mého výběru, dodržím závazek a má činnost povede k uspokojení Vašeho zájmu o kvalitní služby.